SAYBİR

Dernek Tüzüğü

 

 

 

 

SAĞLIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

I. BÖLÜM

 

DERNEĞİN ADI MERKEZİ AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde: 1- Derneğin adı “Sağlık Yönetimi Birliği Derneği ”dir. Derneğin kısa adı “SAYBİR” dir. Derneğin merkezi ANKARA’ dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı

 


Madde: 2- Derneğin amacı, sağlık yönetiminde profesyonel ve çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli katkıyı sağlamak ve üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, Sağlığı korumak ve geliştirmek için her türlü faaliyetleri yapmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.

 


Çalışma Konuları;

Madde: 3- Dernek tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka 2’ nci maddede yazılı amaçlara ulaşmak için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

a) Üyelerin personel hukukundan doğmuş ve doğacak meslek ve hizmetle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunmak, dernek amacı doğrultusunda dava açmak ve açılmış davalara müdahil olmak; maddi ve manevi hak, yetki ve sorumluluklarının çağdaş yönetim ilkeleri ile modern hayatın gereklerine, mesleğin ve üyelerin yararına düzenlenmesini sağlamak,

b) Personel hukukunu ilgilendiren mevzuat ve konular üzerinde incelemeler yaparak ilgili kurumlara ve birimlere tekliflerde bulunmak,

c) Üyelerin çalışma yerinin ve hizmetlerin verimliliği konularını incelemek,

d) Üyelerin çalıştığı yerin hizmete elverişliliği ve sağlık koşullarına uygunluğu yönünden incelemek ve gerekli çalışmaları yürütmek,

e) Üyelerin mesleki bilgilerini, yeterliliklerini artıracak, derneğin amacıyla ilgili kongreler, konferanslar, kurslar, seminerler, açık oturumlar, paneller düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

f) Mesleki alanlara giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve çalışmaları yapmak, görüş ve önerileri hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak,

g) Derneğin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun yayım yapmak,

h) Üyelere sosyal yardımlarda bulunmak,

ı) Üyeler arasında iyi ilişkiler kurulmasını ve devam ettirilmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek,

j) Çalışma konuları ve Derneğin amacının gerçekleşmesi için her türlü resmi ve özel teşebbüse müracaatta bulunmak, görüşlerini ilgililere ve kamuoyuna yansıtmak,

k) Mevzuata ve Dernek amaçlarına uygun faaliyetler ve görevler için gerekli her türlü malları edinmek,

l) Kanunlar çerçevesinde Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli diğer çalışmaları yapmak,

m) Yurt içi ve yurt dışı mesleki ve turistik geziler düzenlemek,

n) Üyeleri için tesisler açmak ve işletmek,

o) Amaç ve konusuna uygun olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mala sahip olur, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tesis ve fek edebilir, değiştirebilir. Bunlar ile ilgili sözleşmeleri ve her türlü resmi, hukuki, mali işlemleri yapar,

ö) Derneğin çalışma alanına giren diğer hizmetleri yapar,

p) Dernek amacını gerçekleştirmek için; Uluslararası kuruluşlar, Ulusal Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bilumum Özel Sektör, Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve Sivil Toplum kuruluşları, Sendikalar, Meslek Kuruluş ve Odaları v.b. kuruluşlar ile işbirliği halinde ortak projeler yapar uygular, yapılmış olan projelere ortak veya yardımcı ortak olarak katılır veya destekler.

r) Mevzuat ve uluslararası antlaşma, sözleşme hükümlerine göre toplanan kurullara gerektiğinde temsilci gönderir,

s) Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapar,

t) Devlet Personel Mevzuatında Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilini öngören çeşitli kurumlara temsilci gönderir,

u) Anayasa, mevzuat ve uluslararası onaylanmış sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir,

ü) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

v) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

II. BÖLÜM

 


ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

 


Üye Olma

 


Madde: 4- Kanunda aksine hüküm olmadıkça halen kamu sağlık kurumları, özel sağlık kurumları ve Sosyal Güvenlik Kurumunda aktif olarak çalışan veya emekli olan en az dört yıllık lisans eğitimi veren sağlık idaresi, sağlık yönetimi, hukuk, siyasal bilgiler, endüstri mühendisliği, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri ve dengi alanda eğitim veren lisans ve lisansüstü mezunları ile kamu veya özel sağlık kurumlarında sosyal güvenlik kurumu da dâhil fiilen yöneticilik yapanlar, Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında çalışmayan en az dört yıllık lisans eğitimi veren sağlık idaresi, yönetimi ve dengi alanda lisans ve lisansüstü eğitim öğrencileri, mezunları ve tüm akademik personeli derneğe üye olabilirler.

Derneğe girmek isteyenler yazılı olarak Yönetim Kuruluna müracaat ederler. Yönetim Kurulu müracaatları en geç 30 gün içinde karara bağlar.

Üyelik şartına sahip olmamakla birlikte, Sağlık Yönetimi Birliği Derneği “SAYBİR” in amaçları doğrultusunda olumlu çalışmaları görülen kişilere Dernek Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı kararla “ Dernek Onursal Başkanlığı” ve “Dernek Onursal Üyesi” unvanı verilebilir. Bu unvan önemli nedenlerle ve Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı kararla geri alınabilir.

Üyelikten Çıkma

Madde: 5- Her üye dilediği zaman Dernekten ayrılabilir. Dernekten ayrılmak isteyen üye yazılı olarak Derneğe başvurur. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkma işlemi sonuçlanmış sayılır. Üyenin bu isteği engellenemez, Dernekte kalmaya zorlanamaz.

Üyelikten Çıkarılma

Madde: 6- Üyeler aşağıdaki nedenlerle, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

a) Derneğin amacına aykırı söz ve davranışta bulunmak,

b) Derneği veya yöneticilerini Dernek faaliyetleri nedeni ile küçük düşürmek, hakaret etmek veya bu yolda anlaşılabilecek eylemlerde bulunmak,

c) Derneğin çalışma düzenini bozucu eylemlerde bulunmak,

d) Yazılı uyarıya rağmen, üyelik aidatını üst üste altı ay ödememek,

e) Yasalara göre Derneğe üye olma hakkını kaybedenler,

f) Kanunen üyelik hakkı düşenlerin Dernekteki üyelikleri sona erer ve yukarıda belirtilen şartlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir. Dernekten aidatlarını ödemedikleri için çıkarılanlar Yönetim Kurulu kararı ile aidatlarını ödedikleri takdirde ilk genel kurul sonrası tekrar üyeliğe alınabilirler.

Üyelikten çıkarılan üyenin ilk Genel Kurula başvurarak çıkarma kararına itiraz hakkı vardır.

Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak edemezler.III. BÖLÜM

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelerin Hakları

Madde: 7 - Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir.

a) Genel Kurula katılmak, Tüzükte gösterilen organları seçmek ve seçilmek,

b) Tüzüğün 3’üncü maddesinde yazılı çalışmalardan yararlanmak.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde: 8- Dernek üyeleri aşağıdaki görev ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

a) Üyelik giriş ve aylık aidatını ödemek,

b) Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak,

c) Aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmak, verilen yetkileri Dernek yararı dışında kullanmamak,

d) Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak.

IV. BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde: 9- Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Danışma Kurulu


Başka Organlar

Madde: 10- Dernekte gerek görülmesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla yeni organlar kurulabilir veya zorunlu organlar dışındaki organlar feshedilebilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez.

Madde: 11- Derneğin en yüksek karar organı olan Genel Kurul; Derneğe kayıtlı üyelerden meydana gelir.

Genel Kurul Toplantıları

Madde: 12- Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul: Üç yılda bir Mart ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim veya Denetleme Kurullarının veya Dernek üyelerinden en az beşte ikisinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısıyla toplanır.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin beşte ikisinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hâkiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet, Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Genel Kurul Çağrı Usulü

Madde: 13- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi; gazete ilanı, yazılı ya da üyelerin elektronik posta adreslerine bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, birinci fıkrada yazılı şekilde üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde: 14- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü:

Madde: 15- Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün ve saatte Dernek merkezinde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listede adlarının hizasını imza ederek toplantı yerine girerler.

13 üncü maddede belirtilen yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı, bunların bulunmadığı hallerde Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir Başkan, bir Başkan vekili ve iki katip seçilir.

Toplantıda Görüşülecek Hususlar

Madde: 16- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Oy Hakkı:

Madde: 17- Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Kararlar:

Madde: 18- Genel Kurulda kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile ve açık oyla verilir. Ancak Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimleri gizli oyla yapılır. Tüzüğün 34 ve 35’inci maddelerinde öngörülen 2/3 çoğunluk halleri saklıdır.

Genel Kurul kararları ve tutanakları Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak, saklanmak ve gerekenleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Genel Kurul kararları Dernek merkezinde, görülen bir yere asılmak suretiyle üyelere duyurulur.

Oyların Sayımı:

Madde: 19- Gizli oyların sayımı Genel Kurulca seçilecek üç kişinin ve Başkanlık Divanınca görevlendirilecek Başkan Vekili veya Sekreterin katılmasıyla meydana gelecek bir komisyon tarafından;

Açık oylama sayımı ise bizzat Genel Kurul Başkanı tarafından yapılır.Genel Kurul Kararlarının Kapsamı:

Madde: 20- Genel Kurulda alınan kararlar toplantıda hazır bulunmayan üyeler içinde geçerlidir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde: 21- Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıdadır:

a) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarıyla bilanço ve gelir gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanmaları ya da sorumlulukları hakkında karar vermek,

b) Derneğin bütçesini inceleyip onaylamak,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerini seçmek,

d) Gündeme alınması veya çıkarılması istenen konular hakkında karar vermek,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanmış yönetmelikleri onaylamak,

f) Kuruluş amaçları aynı olan Derneklerle federasyon kurmak veya kurulmuş olan bir federasyona katılmak, federasyondan çekilmek hususlarında karar vermek,

g) Tüzükte değişiklik yapmak,

h) Derneğin dağıtılması hakkında karar vermek,

i) Gerektiğinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini görevlerinden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında kanuni kovuşturma için karar almak,

j) Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna direktif vermek,

k) Genel Kurula yansıtılan yakınmaları ve dilekleri incelemek,

l) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri ifa etmek,

m) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

n) Derneğin vakıf kurması.

YÖNETİM KURULU

Madde: 22- Yönetim Kurulu; Genel Kurulca üyeler arasından gizli oyla ve üç yıl süre için seçilen yedi üyeden meydana gelir. Yönetim Kuruluna ayrıca yedi yedek üye seçilir..

Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler çağrılır. Bunlar, yerine geçtikleri asıl üyelerin süresini doldururlar.

Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, salt çoğunluğun altına düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hâkiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri, Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Valiliğe bildirilir.

YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ

Madde: 23- Yönetim Kurulu seçimden sonraki iki hafta içerisinde en yaşlı üyenin Başkanlığında toplanarak gizli oyla bir Genel Başkan, altı Genel Başkan Yardımcısı seçer. Genel başkan yardımcılarının görev paylaşımı Genel Başkan tarafından belirlenir. Genel Başkan Yardımcılarından biri Sayman olarak görevlendirilir.

 


YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde: 24- Toplantılar Genel Başkanın, Genel Başkanın bulunmaması halinde Genel Başkan Yardımcılarından birinin çağrısı ile yapılır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler ayrılmış sayılır.

Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Toplantıda bulunan üyelerden birisinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

YÖNETİM KURULU KARARLARI

Madde: 25- Kararlar toplantıya iştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Gündem ve alınan kararlar noterlikçe veya Valilik Dernekler birimince onaylı karar defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde: 26- Derneğin yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek işlerini ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yürütmek ve bu hususta gerekli kararları almak, bunları uygulamak, lüzumlu görmesi halinde çalışma kurulları oluşturmak, üyelerden birini veya birden fazlasını görevlendirmek,

b) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

c) Derneğe ait paraları nemalandırmak,

d) Derneğin yıllık çalışmalarına ait raporu, bilanço ve gelir gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

e) Derneğin defter ve dosyalarını tutmak,

f) Üyeler hakkında ihraç kararı vermek,

g) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

h) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

ı) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

i) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

j) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

k) Mevzuatla kendisine verilmiş diğer görevleri yapmak,

Dernek işlerine ait her türlü yazılar Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı ile bir üye tarafından imza edilir. Yönetim Kurulu Dernek işlemlerini yürütmek için lüzumu kadar personel çalıştırabilir. Yönetim Kurulu yalnız Genel Kurula karşı sorumludur.

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 27- Dernek Genel Başkanı, Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Derneği idari ve kazai her nevi ve derecedeki merciler önünde temsil eder. Derneği, Tüzük hükümleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları gereğince yönetir.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 28- Dernek Genel Başkan Yardımcısı; Genel Başkanın geçici veya süresiz ayrılmasında Başkanın tüm yetkilerini kullanır. Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

 

DENETİM KURULU

Madde: 29- Denetim Kurulu, Genel Kurulca üyeler arasından aksine karar alınmadıkça, gizli oyla ve Yönetim Kurulu ile birlikte aynı süre için seçilen dört üyeden meydana gelir. Denetim Kuruluna ayrıca dört yedek üyeden seçilir.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları meslekleri ve adresleri, Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Valiliğe bildirilir.

DENETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Madde: 30- Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin bütün işlemlerini, hesap ve defterlerini denetlemek,

b) Bir yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço ve gelir gider hesabına ait incelemeleri Genel Kurula bir rapor halinde sunmak,

c) Denetleme esnasında gördüğü noksanlıkları ve Tüzük hükümlerine aykırı işlemleri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirip, gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek,

d) Yönetim Kurulunun çalışmalarında Dernek yararına aykırılık görülmesi halinde yönetim kurulundan genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını yazılı olarak talep eder.

e) Denetim Kurulu, denetleme görevini bu Tüzük’te tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetçiler oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

DANIŞMA KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 31- Danışma Kurulu, Derneğin en üst istişare organıdır. Danışma Kurulu, sağlık yönetimi alanında mesleki çalışmaları, bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle temayüz etmiş Derneğin asil veya onursal üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla 3 yıl için seçilen 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşur.

Danışma Kurulu, ilk toplantısında bir üyeyi başkan seçer. Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az bir kez veya Yönetim Kurulunun isteği üzerine gerektiğinde toplanır. Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır ve Yönetim Kuruluna bildirir.

Kurul kararları, istişari nitelikte olup, bağlayıcı değildir.

Danışma Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Kamudaki sağlık yönetimi uygulamaları, sağlık yönetiminin gelişimi gibi konularda görüşme ve değerlendirmeler yapmak, bu konularda tavsiyelerde bulunmak,

b) Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından Yönetim Kurulunca belirlenen stratejileri değerlendirmek ve bu hususlarda tavsiyelerde bulunmak,

c) Derneğin faaliyetlerini amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinliği bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek.

V. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde: 32- Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Derneğe girenlerden bir defaya mahsus olarak alınacak giriş aidatı ve üyelerin ödeyeceği aylık aidat bedeli Genel Kurul kararıyla belirlenir, Onursal üyeler ve Onursal Başkandan üye aidatı alınmaz ancak bağış alınabilir,

b) Yasalara ve tüzüğe göre yapılacak çalışmalardan elde edilecek gelirler,

c) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50'si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

d) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, kongre ve konferans, kurs, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

e) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

f) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

g) Bağışlar,

h) Sair gelirler.

GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL

Madde 33- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 34- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

ŞUBELER

Madde: 35- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

A. Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

B. Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu Tüzük’te yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.C.Şube Genel Kurulu

Üç yılda bir, Şube Dernek Yönetim Kurulunun tespit edeceği günde o şubeye kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının toplanmasından meydana gelir. Bu toplantının Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirilmiş olması gerekir.

Şube yönetim kurulu, dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Şube Genel Kurulu ile ilgili toplanma, müzakere, seçim, başkanlık divanı, tutanak tanzimi gibi konularda Dernek Genel Kurul toplantısına ait Tüzük hükümleri kıyasen uygulanır.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

D.Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a)Şube Genel Kurulları, beş asil, beş yedek üyeden ibaret Yönetim Kurulunu ve üç asil ve üç yedek üyeden ibaret de Denetleme Kurulunu gizli oyla seçerler,

b) Şube Genel Kurul kararlarının merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için Merkezle gerekli ve yeterli işbirliği yapılması, Derneğin izleyeceği genel kural ve politikalarla uyumlu ve Merkez Genel Kurulu kararları ile bağdaşır kararlar alınması. Genel Kurul kararları mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır.

E .Şube Yönetim Kurulu

Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

F .Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır.

a) Şubeyi temsil etmek, Dernek Yönetim Kurulunun tayin ve tespit ettiği genel çalışma prensipleri ve esasları dâhilinde ve gerektiğinde Dernek Yönetim Kurulu talimatları çerçevesinde Şubenin işlemlerin yürütmek,

b) Dernek Yönetim Kurulunun yapılmasını kararlaştırdığı faaliyetleri mahallinde organize etmek,

c) Şube üyeleri arasındaki faaliyetleri düzenlemek,

d) Şubece tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak,

e) Dernek amacının gerçekleşmesi ile ilgili tekliflerini Genel Başkanlığa yazılı olarak bildirmek,

f) Her dört ayda bir, geçen aylar içinde kaydı yapılan üyelerle ayrılanların kimliklerini, şubenin geliri ve giderlerini Merkez Dernek Başkanlığına bildirmek,

g) Tüzükte belirtilen kurallar doğrultusunda şubeye üye kabul etmek ve üyelikten çıkarmak,

h) Özel ve tüzel kişiler ile resmi makamlarda Dernek adına temas ve yazışmalar Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılır,

i) Şube bütçesi üyelerin giriş ve yıllık aidatı ve sair gelirlerin tahsilâtı ve harcamalar Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Dernek Yönetim Kurulunun onayı alınmadan harcama yapılamaz,

j) Şube Yönetim Kurulu, uygulamaların Merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için Dernek Yönetim Kurulu ile gerekli ve yeterli işbirliği yapma ve Derneğin izleyeceği genel kural ve politikalara uyumlu ve Dernek Yönetim Kurulu uygulamaları ile bağdaşan uygulamalar yapmakla yükümlüdür,

k) Şube Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğünün Dernek Yönetim Kuruluna verdiği diğer görevleri de Şube adına yerine getirir.

G .Şube Denetleme Kurulu

Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Dernek Tüzüğünün, Dernek Denetleme Kurulu hakkındaki hükümleri Şube Denetleme Kurulu hakkında da aynen uygulanır.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 36-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

VI. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

Madde: 37- Dernek, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve ilgisi Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar ve alındı belgelerini kullanır.

TÜZÜKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Madde: 38- Tüzüğün bazı maddelerinin veya tümünün değiştirilmesi, üyelerin en az 2/3'ünün Genel Kurul toplantısına katılması ve toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyu ile olur. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı düzenlenir. Bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

DERNEĞİN FESHİ

Madde: 39- Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için, Genel Kurula katılması hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse Genel Kurul 14 üncü maddeye göre tekrar toplantıya çağrılır. Bu toplantıya katılacak üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Fesih kararında derneğin mevcut varlığının devir yeri ve şekli belirtilir. Memur sendikaları veya bu statüye benzer bir Kuruluşa izin verildiği takdirde, Derneğin varlıkları aynı amaçla Kurulan söz konusu Kuruluşa intikal eder. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde derneğin kayıtlı bulunduğu Valiliğe yazı ile bildirilir.

TASFİYE KURULU

Madde: 40- Derneğin tasfiyesine karar verilmesi halinde üç kişilik bir Tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu, Derneğin bütün mallarını tespit eder ve hesaplarını inceler, borçlarını öder, artan varlığı Genel Kurulca tespit edilen yere devreder.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Madde: 41- Bu Tüzükte bulunmayan hususlar hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

VII. BÖLÜM

Madde 42- Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, görevleri, adresleri ve uyrukları EK-2 formunda gösterilmiştir:

VIII. BÖLÜM

KURUCU ÜYELERİN DURUMU

Geçici Madde: 1- Kurucu üyeler, ilk Olağan Genel Kurula kadar Genel Kurul yetkisini kullanır ve görevini yapar.